# سخنان_مهم_حضرت_امام_خامنه_مد_ظله_در_جمع_زائران_راه