# بیانات_مفام_معظم_رهبری_در_دیدار_با_جمعی_از_مردم_آذ