مجاهدت و جانفشانی و ایستادگی، راه رسیدن به آرمانهای بلند است

مجاهدت و جانفشانی و ایستادگی، راه رسیدن به آرمانهای بلند است

حضرت آیت الله خامنه ای تاکید کردند: بزرگترین درس انقلاب اسلامی به ملت ایران این بود که نشان داد، راه رسیدن به آرمانهای بلند، مجاهدت و جانفشانی و ایستادگی بر سر این آرمانها است.http://www.rohama.org/fa مجمع اتحاد دانشجویان جهان اسلام